Stenindsamling i November 2016 gik rigtig godt

Limfjordsrådet lavede i november 2016 en event, hvor interesserede kunne indlevere overskydende marksten til projektet. Se klip fra indsamling af sten til stenrev i Limfjorden.

   

Baggrunden for indsamlingen

Indsamling af sten er en aktivitet, hvor interessenter involveres og bidrager til et fælles formål. Stenindsamlingen skal ses som en proces, hvor relevante interessenter informeres om projektet og inddrages i planlægning og udførelse. Formålet er at sikre lokal forankring af stenrevsprojektet samt øge opbakningen til etablering af stenrev og skabe sammenhængskraft blandt forskellige interesser omkring Limfjorden (figur 1).

Figur 1. Figuren illustrerer centrale interesser for etablering af stenrev ved Løgstør Bredning (SEGES).

Figur 1. Figuren illustrerer centrale interesser for etablering af stenrev ved Løgstør Bredning (SEGES).

Stenindsamlingen vil derfor blive suppleret med informationsmøder og lignende, hvor Limfjordens tilstand og muligheder for forbedring af tilstanden vil blive diskuteret.

Derfor er det vigtigt, at forskellige interessenter ser multifunktionelle muligheder i nyetablerede stenrev. Dette sikres blandt andet ved at skabe synergi med andre aktiviteter i Limfjordsområdet, således stenrevet gøres til et lokalt samlingspunkt og genstand for positiv udvikling.

Stenindsamlingen har derudover til formål at øge dialog og samarbejde mellem interessenter fra forskellige grene af landbruget, brugere af fjorden, herunder fiskerne og de grønne organisationer for at styrke en fælles forståelse af potentialer ved stenrev samt udnytte muligheden for i fællesskab at løfte nuværende og kommende opgaver med forbedring af vandmiljøet.

En involvering af interessenter til indsamling af marksten vil kunne give ejerskab til projektet og skabe erfaring i forhold til fremtidige restaureringsopgaver, hvor der skal tages hånd om både små og store udfordringer. Med stenrevsprojektet i Løgstør Bredning vil der via en koordineret indsats blive vist en vej for, hvorledes konkrete restaureringstiltag kan gribes an i praksis, så der dermed lægges ”trædesten” for kommende restaurerings- og virkemiddelprojekter i vandplanlægningen.

Limfjordsrådet ser gerne at borgere og organisationer i regionen bliver involveret i prohjektet. ”En ren Limfjord er en opgave for hele Nordjylland, og vi håber at stenrevsprojektet bliver et eksempel på et fælles projekt, som også inddrager fjordens daglige brugere og andre der lever i og med naturen, herunder landbruget”, fortæller formand for Limfjordsrådet Jens Lautitzen.

 
 OP