Grundlag for stenrev i Limfjorden

Limfjordsrådet har i længere tid arbjede med at undersøge muligheden for at etablere stenrev i Limfjorden. Vi ved imidlertid ikke ret meget om hvor store stenrevene skal være og hvor de skal placeres. Limfjordsrådet lavede i 2013 sammen med Århus Universitet, DHI, DTUaqua, GEUS, Dansk Skaldyrcenter, Videnscenteret for landbrug og Orbicon udarbejdet et projektkatalog – ”en kogebog ” som beskriver, hvordan vi opnår et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at vurdere i hvor stort omfang etablering af stenrev kan påvirke miljøtilstanden i Limfjorden. Projektet var finansieret af Naturstyrelsen og indeværende projekt bygger på erfaringer fra forundersøgelsen.


Kravene til reduktion af næringsstofbelastningen til Limfjorden er store. Limfjordsrådet arbejder for at sikre en bred vifte af dokumenterede værktøjer til at sikre den målsatte tilstand i Limfjorden i samarbejde med såvel nationale som lokale og regionale interessenter. Projektet skal ses som et led i dette arbejde.

Læs projektkataloget her!

Stor interesse for Temadagen den 28. februar 2013

Op i mod 200 deltagere var mødt i frem i Aabybro for at få en status på, hvilke muligheder og udfordringer eksperter ser i at reetablere stenrev i Limfjorden.

Stenrev opfattes af mange som et middel til at opnå et bedre vandmiljø, men den faktiske viden om natur- og miljøeffekterne af stenrev er relativ beskeden. Limfjordsrådet har på den baggrund taget initiativ til, at det faglige grundlag for reetablering af stenrev i Limfjorden kan blive styrket i samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Aqua, DHI, Orbicon, Videnscenteret for Landbrug og Jammerbugt Kommune.

Som led i dette projekt blev der torsdag den 28. februar afholdt en temadag om ”Genetablering af stenrev i Limfjorden” i Åbybro. På temadagen gav indlægsholdere fra blandt andet Aarhus Universitet, Videncentret for Landbrug og DTU-Aqua en status på deres viden om stenrevenes betydning for natur og miljø i Limfjorden.
Dagen bød også på en diskussion af i hvilken grad, stenrevne kan forventes at bidrage til en renere Limfjord og hvor, de i givet fald skal placeres.

Konklusion på temadagen var, at der er klare miljø- og naturperspektiver i stenrev, men også at der er behov for mere viden om effekterne af dem. Blandt eksperterne var der bred enighed om, at stenrev ikke kan forbedre vandkvaliteten i alle danske fjorde og at stenrev vil have størst effekt i udvalgte lavvandede fjordområder. Blandt andet er de centrale dele af Limfjorden et potentielt egnet område. 

Samtidig blev det også tydeligt, at stenrev ikke er det eneste virkemiddel, der skal bringes i spil for at nå morgendagens miljøkrav og at der fortsat skal gøres en indsats for at reducere næringsstoftilførslerne til fjorden. Der var endvidere enighed om, at der skal være fokus på såvel omsætningsforhold som biodiversitet og naturindhold, samt at der endnu ikke er den fornødne dokumentation for at kunne diskutere og implementere stenrev i den rette sammenhæng med øvrige virkemidler. 

Limfjordsrådet mener derfor, støttet af konklusionerne på temadagen, at den faglige usikkerhed bør belyses. Efter Limfjordsrådets opfattelse er der behov for at igangsætte et flerårigt dokumentationsprojekt med fokus på de centrale dele af Limfjorden. Kun herved kan det dokumentationsgrundlag, som skal være grundlaget for en beslutning om at bruge stenrev som supplerende virkemiddel, skaffes.

I løbet af foråret udgiver Limfjordsrådet en rapport, der indeholder anbefalinger til, hvordan det videre arbejde med at undersøge potentialet i stenrev, kan gribes an. I den forbindelse er der fokus på at sikre en stærk lokal forankring, det bedst mulige faglige grundlag samt en involvering af alle relevante interessenter i projektet.

Se programmet for temadagen >> Program

>>Introduktion til temadagen
    v/ borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

Indlæg fra temadagen

>> Fisk på stenrev på læsø Trindel
>> Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer
>> Makroalger på stenrev, hvad er deres rolle
>> Optimering af havbundens beskaffenhed
>> Stenrev i Limfjorden
>> Stenrev som virkemiddel
>> Stenrev i sammenhæng med andre virkemidler
>> Virkemidler i Limfjorden
>> Konklusion på temadagen

Se videoer med eksperterne

>>Naturgenopretning af Læsø Trindel 
    Karsten Dahl, Aarhus Universitet
>>Fisk på stenrevet på Læsø Trindel
    Josianne Støttrup, DTU-Aqua
>>Fjordbundens betydning for omsætning af næringsstoffer
    Henrik Fossing, Aarhus Universitet
>>Markoalger på stenrev – hvad er deres rolle?
    Anne Lise Middelboe, DHI
>>Placering af stenrev – optimering ud fra bundens beskaffenhed
    Jørgen Bo Jensen, GEUS 
>>Placering af stenrev – visuelle verifikationer og biologiske aspekter
    Jan Nicolaisen, Orbicon 
>>Stenrev som virkemiddel
    Jesper Andersen, Aarhus Universitet 
>>Stenrev i sammenhæng med andre virkemidler
    Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug 
>>Virkemidler til at opnå en renere fjord
    Stiig Markager, Aarhus Universitet 
>>Spørgsmål og debat med eksperter

Se videoer med øvrige indlægsholdere

>>Limfjorden. Højt til himlen men sort på bunden
    Jan Skriver, Naturskriveren
>>Placering af stenrev ud fra muslingefiskernes synsvinkel
    Benny Andersen, Centralforeningen af Limfjordsfiskere
>>Afrunding på temadagen
    Torben Bramming Jørgensen, Limfjordsrådets sekretariat

 
 OP