Formål

Sammen med Miljø – og Fødevareministeriet starter Limfjordsrådet nu et 5-årigt projekt finansieret af staten, der skal undersøge om flere stenrev i Limfjorden kan forbedre iltforholdene i fjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra fjordbunden. Projektet startede i december 2015 og afsluttes med udgangen af 2020.

LÆS HELE PROJEKTBESKRIVELSEN HER!

Projektets hovedformål er at undersøge stenrevs potentielle kvælstofeffekt med henblik på at kunne inddrage stenrev som et muligt supplerende virkemiddel i vandplanlægning i henhold til vandrammedirektivet.

Projektet omfatter til dette formål etablering og analyse af et pilotstenrev i Løgstør Bredning samt analyser af stenrevs kvælstofeffekt på eksisterende stenrev. Projektet skal bidrage til at vurdere, om stenrev kan indgå som et kvælstofvirkemiddel i vandområdeplanerne 2021-2027. Projektet vil endvidere bidrage til opfyldelse af mål om opnåelse af gunstig bevaringsstatus for Limfjordens rev.

Læs mere om projektet, deltagerne, stenrevet i menuen til venstre - god læselyst!

 
 OP