Flere stenrev i Limfjorden

Tilbage til nyheder

01.10.2016

Limfjordsrådet undersøger om stenrev kan hjælpe med at forbedre Limfjordens miljø.

Sammen med Miljø – og Fødevareministeriet starter Limfjordsrådet nu et 5-årigt projekt finansieret af staten, der skal undersøge om flere stenrev i Limfjorden kan forbedre iltforholdene i fjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra fjordbunden.

Stenrevsprojektet bliver forankret i Limfjordsrådet, som er et samarbejde mellem alle kommunerne i Limfjordens opland. ”I Limfjordsrådet arbejder vi for at forbedre Limfjordens miljø” siger Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen. ”Vi vil gerne have så mange metoder som muligt, der kan hjælpe os til et bedre vandmiljø, og stenrev er et af de såkaldte marine virkemidler, som eksperterne har særlige forventninger til”.

Stenrev er havet og fjordenes oaser og indeholder et rigt plante – og dyreliv. Stenene sikrer, at der gror tang og andre planter, som producerer ilt, der forhindrer at kvælstof frigives fra fjordbunden. Flere sten på bunden giver dermed et mere stabilt fjordsystem og samtidigt øges biodiversiteten i fjorden. ”Vi slår to fluer med et smæk” siger Jens Lauritzen. ”Stenrev giver mere natur og kan samtidigt hjælpe os til at få renere vand”.

Igennem århundreder er mange af de sten, som tidligere lå på bunden af Limfjorden, blevet fisket op og ligger nu som moler i havnene eller er blevet brugt til andre former for kystsikring. Der er derfor brug for at reetablere stenrev mange steder i Limfjorden og i andre kystområder i Danmark. Jens Lauritzen ser gerne at borgere og organisationer i regionen bliver involveret. ”En ren Limfjord er en opgave for hele Nordjylland, og vi håber at stenrevsprojektet bliver et eksempel på et fælles projekt, som også inddrager fjordens daglige brugere og andre der lever i og med naturen, herunder landbruget”.

Stenrevene bliver anlagt i Løgstør Bredning. De første sten bliver lagt ud i 2016 og derefter venter en lang række undersøgelser i de næste fem år.

Tilbage til nyheder

 
 OP