Etablering af følgegruppe

Tilbage til nyheder

08.11.2018

Limfjordsrådet har etableret følgegruppe i ”Stenrevsprojektet ved Livø”.

Limfjorden har i årevis været plaget af dårlig miljøtilstand og hyppige iltsvind. Limfjordsrådet undersøger derfor i partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet om etablering af flere stenrev kan skabe bedre forhold i Limfjorden. Et 5-årigt forsknings- og udviklingsprojekt i Løgstør Bredning har nu været i gang siden 2016. Projektet skal dokumentere stenrevs potentielle kvælstofeffekt og omfatter målinger på eksisterende stenrev samt etableringen af et nyt stenrev nordvest for Livø. Projektet vil også bidrage til at genoprette naturtypen stenrev og dermed også bidrage til at forbedre Natura 2000 områdets bevaringsstatus.

Limfjorden er et lokalt samlingspunkt for en fjord, som indeholder skattet natur men som samtidig på mange områder er under pres. I projektet lægges der derfor stor vægt på formidling og dialog omkring stenrevsprojektet og for indsatsen for en ren Limfjord. Det er nu ca. halvandet år siden det nye stenrev blev etableret og der er således begyndende erfaringer i projektet. Der har derfor nu etableret følgegruppe for at sikre en bred forankring af stenrevsprojektet og diskutere resultater og perspektiver og skabe synergi med andre aktiviteter i Limfjordsområdet.

Følgegruppen består af:

Limfjordens Fritidsfiskere

Erik Andersen

Friluftsrådet

Karin Winther

DN

Thorkild Kjeldsen

DN

Svend Dahl

Limfjordssammenslutningen

Aage Grynderup

Landbo Thy

Leif Gravesen

Agri Nord

Mette Møller Ragborg

Centralforeningen af Limfjordsfiskere

Kaj Møller

Vesthimmerlands Kommune

Flemming Andersen

Jammerbugt Kommune

Henrik Damsgård

Foreningen Muslingeerhvervet

Viggo Kjølhede

Limfjordsrådet, formand

Jens Lauritzen

Limfjordssekretariatet

Torben Bramming Jørgensen

Tilbage til nyheder

 
 OP